MEMBRU ARN

image_pdfimage_print

[freehtml5map id=”0″]

  • Care sunt tipurile de membri ARN?

ARN are următoarele categorii de membri: membri fondatori, membri asociați, membri susținători și membri de onoare.


  • Cum devin membru ARN? 

Poate dobândi calitatea de membru asociat al ARN orice persoană fizică sau juridică, cetățean român sau cetățean străin rezident în România, indiferent de rasă, naționalitate, sex, identitate de gen, orientare sexuală, abilitate fizică, domiciliu, profesie, origine socială, apartenență politică sau religioasă, care a împlinit 18 (optsprezece) ani și care, în baza unei adeziuni scrise.


  • Care sunt  obligațiile unui membru ARN?

Membrii asociați ai ARN au următoarele obligații:
a. să respecte Statutul ARN, regulamentele specifice și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al acesteia, care sunt obligatorii pentru fiecare membru asociat;
b. să participe în mod activ la realizarea obiectivelor ARN, să respecte hotărârile organelor de conducere și să-și îndeplinească atribuțiile în cadrul organelor în care au fost aleși și a comisiilor în care activează;
c. să nu aducă prejudicii de imagine ARN, organelor de conducere ale ARN și celorlalți membri asociați și să se abțină de la orice acte ce ar contraveni intereselor acesteia, care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei;
d. să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată și corectă față de conducere și membrii ARN, precum și de o conduită ireproșabilă în activitățile ce le desfășoară;
e. să se abțină de la promovarea unor idei politice, religioase sau cu caracter discriminatoriu în cadrul activităților ARN;
f. să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor cu caracter intern ale ARN;
g. să plătească cu regularitate cotizația anuală de membru asociat la termenele și în cuantumul stabilit.


  • Care sunt drepturile unui membru ARN?

Membrii asociați ai ARN au următoarele drepturi:
a. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale ARN;
b. să participe, cu drept de vot deliberativ, la luarea hotărârilor în Adunările Generale ale ARN;
c. să-și exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea ARN;
d. să colaboreze la publicațiile editate de ARN;
e. să se adreseze organelor de conducere ale ARN în orice problemă legată de activitatea acesteia, să facă propuneri pentru organizarea unor activități specifice ARN, precum și pentru îmbunătățirea activității acesteia, să semnaleze deficiențe, abateri, prejudicii;
f. să folosească aparatura și mijloacele de telecomunicații puse la dispoziție de către ARN;
g. să participe la concursuri și orice alte activități organizate de ARN, fără să plătească taxe de participare;
h. să beneficieze de recompense acordate de ARN pentru activitatea depusă;
i. să beneficieze de avantajele oferite de ARN pentru participarea la activitățile specifice;
j. să poarte însemnele reprezentative ale ARN.

 

  • Beneficii internaționale ale membru ARN 

Asociația Ronaturism fiind membră a Federației Internaționale de Naturism în cadrul INF – FNI  fac parte mai multe cluburi și resorturi destinate naturismului în cadrul cărora  se acordă anumite reduceri, sau posibilitatea de a accesa acel resort unele nefiind accesibile fără o legitimație.